سفارش تبلیغ
صبا
بر مردمان روزگارى آید که جز سخن چین را ارج ننهند ، و جز بدکار را خوش طبع نخوانند ، و جز با انصاف را ناتوان ندانند . در آن روزگار صدقه را تاوان به حساب آرند ، و بر پیوند با خویشاوند منّت گذارند ، و عبادت را وسیلت بزرگى فروختن بر مردم انگارند . در چنین هنگام کار حکمرانى با مشورت زنان بود ، و امیر بودن از آن کودکان و تدبیر با خواجگان . [نهج البلاغه]
 
شنبه 87 اردیبهشت 7 , ساعت 8:40 عصر

همسر خوش اخلاق

یکى از ثروتمندان بنى اسرائیل , از زنى پاکدامن , فرزندى داشت که بسیار شبیه پدر بود. خداوند, دو پسر دیگر نیز از همسر بعدى به وى ارزانى کرده بود. وى هنگام مرگ وصیت کرد تا تمام دارائیش به یکى از پسرانش واگذار شود. فرزندان , پس از مرگ پدر, بر سر ارث با هم به مجادله پرداختند و سرانجام جهت حل این مشکل به نزد قاضى رفتند. او مدعیان ارث را نزد برادرانى از آل غانم فرستاد. چون به نزد, یکى از آنان رسیدند, وى را مردى پیر و ضعیف و افتاده دیدند, مطلب را با او مطرح کردند. گفت :

بروید خدمت برادرى که از من بزرگ تر است . وقتى که پسرها به نزد برادر دوم از آل غانم رسیدند, او نیز آنها را به سوى برادر بزرگ تر از خود راهنمایى کرد ! آن گاه که برادران به نزد برادر سوم از آل غانم آمدند, او به نظر آنان از دو برادر دیگرش , کوچک تر بود. با تعجب پرسیدند: برادرانتان , شما را بزرگ تر از خود معرفى کرده بودند و حال آن که شما کوچک تر به نظر مى رسید ! وى گفت : بلى ! اما برادر اول که به نزدش رفتید, از هر دوى ما کوچک تر است , ولى همسرى بداخلاق دارد که همان خلق بد عیالش , او را پیر کرده است . اما برادر دوم , همسرى دارد که گاه او را اذیت و گاه مسرور و شادش مى سازد, ولى من همسرى خوش اخلاق دارم که همیشه مرا مسرور مى کند,لذا جوانى و نشاط من محفوظ مانده است .


دوشنبه 87 اردیبهشت 2 , ساعت 11:44 عصر

5. نام دوستان را بخاطر بسپارید و آنان را با بهترین نام یاد کنید

اذا احـب احـدکم اخاه المسلم فلیساءله عن اسمه ابیه و قبیلته و عشیرته ((49))

پیمغبر اسلام - صلى الله علیه وآله - در یـکـى از مـسـافـرتـهـائیـکـه بـهـنـدوسـتان رفته و تنها و بدون رفیق به شهر "بنارس " مسافرت کرده بودم و کسیکه بنا بود میزبان من باشد اتفاقا در آن شهر نبود و فشار زیادى در اثـر تـنهائى در آن غربت بمن وارد شده بود، تنها چیزیکه مرا از تنهائى نجات داد و محبت مـرا در دل یـک نـفـر انـداخـت ایـن بـود کـه وقـتـى در قـطـار نـشـسـتـه بـودم در مـقـابـل مـن مـرد هـنـدوئى نـشـسـتـه بـود کـه او هـم تـنـهـا بـود از او سـؤ ال کـردم اسـمـت چـیـسـت ؟ او اسـمـش را گـفـت من در طول راه چند مرتبه او را صدا زدم و اسم او را تـکـرار کـردم او یـقـیـن کـرد که من اسم او را یاد گرفته ام بمن علاقه پیدا کرد و لذا فرداى آنـروز کـه بـاز مـرا در یـکـى از خـیـابـانـهـاى بـنـارس دیـد فـوق العـاده خـوشـحـال شد و تا وقتى میزبان من به شهر بنارس برگشت او بمن محبتهاى فوق العاده اى نـمـود ایـنـجـا مـتـوجـه شـدم کـه یـکـى از بـزرگـتـریـن وسـائل مـحـبـوبیت از نظر اسلام اینست که نام دیگران را بخاطر بسپارم و آنان را با همان نام که دوست تر مى دارند صدا بزنم زیرا یکى از غرایز مهمى که در بشر حکومت مى کند حس جاه طلبى و آرزوى بزرگى است .

اسـلام فـرمـوده یگانه خوى و خصلت زشتى که همه جا با اکثر نوع بشر وجود دارد همین صفت است :

"فـرویـد" روانـشـنـاس مـعروف مى گوید:

"همه اعمال ما از دو آرزوى اساسى برمى خیزد یکى آرزوى شهوانى دیگرى آرزوى بزرگى ".

همه افراد مایلند نامشان مشهور گردد و ببزرگى یاد شود.

کسى که اسم دیگران را با عظمت یاد مى کند و همیشه محبوب القلوب است .

شـخـصـى کـه بـتواند نام دیگران را در دفترش ضبط کند و همیشه آنان به بهترین نام صدا بزند توانسته که دوستان را با خود همراه نماید و آنان را در شدائد یار و مددکار خود سازد.

پـس روى ایـن اصـل نـام هـمه افراد را باید ببزرگى و عظمت یاد کنید تا بتواند باین وسیله شخصیت افراد را براى آنان محسوب دارید.

فـرامـوش نـمى کنم که یکى از رفقا و دوستانم بر سر قله کوهى که بالا رفتن بر آن قله ، بـسـیار دشوار بود نام خود را بر سنگى با زحمت زیاد نقش نموده بود و همه ساله وقتى با رفـقاى خود بدامنه آن کوه مى رفت آن جوان با اصرار زیادى خواست رفقاى خود را بر آن قله بـرسـانـد و نـامـش را بـانـان نـشـان دهـد و اگـر هـم تـنـهـا از آنـجـا عـبـور مـى کـرد بـسـیـار مایل بود که برود و نام خود را ببیند.

شـایـد شـمـا هم زیاد متوجه شده باشید که اگر در کتاب یا مجله اى نام شما با عظمت یاد شده باشد شما بان کتاب و مجله علاقه دیگرى خواهید داشت .

هـمـینطور اگر شخص نام شما را با عظمت در دفتر و یا سینه خود ضبط کرده باشد شما بان شخص علاقه مفرطى دارید.

ایـن مـوضـوع مسلم است که اگر کسى دچار راننده بى ملاحظه و یا فرد بى بند بارى گردد بـهـتـرین وسیله براى تحریک عواطفش اینست که او را با همان نامیکه دوست تر دارد یاد کند، و اگر طرف صحبت شما کسى است که بسخنانتان گوش نمى دهد اگر با نام خطابش کنید مسلما تمام توجهش بشما خواهد شد.

پس با هر کس که مى خواهید رفاقت کنید در اولین بار براى محکم نمودن دوستى و آشنائى از اسم و فامیلش سؤ ال نمائید.

از پیغمبر اسلام - صلى الله علیه وآله - رسیده که فرموده :

اذا جـاء الرجـل فـاسـئله عـن اسـمـه واسـم ابـیـه ومـمـن هـو فـانـه اوصل للمودة .

وقـتـى کـه به دیگران برخورد مى کنید بگوئید نام شما چیست اسم پدرتان چه بوده از کدام قـبـیـله و جـمـیـعـت مـى بـاشـد. و چون این عمل خود زودتر دوستان را به یکدیگر نزدیک مى کند محبوبیتى در بین آنان برقرار مى سازد.


دوشنبه 87 اردیبهشت 2 , ساعت 11:38 عصر
دانستنیهای علمی

آیا میدانستی طبق آخرین گزارش در ایران نه میلیون سیگاری وجود دارد که سالانه این تعداد افراد سیگاری، هزار میلیارد تومان هزینه صرف کشیدن سیگار می کنند.

آیا میدانستی که آدامس از پنجاه سال پیش در ایران متداول شده و آدامس یک واژه فرنگیست که فارسی آن « سقز » میباشد که در حقیقت یک کلمه ترکی میباشد.

آیا میدانستی نام قدیمی اصفهان ، جى – یهودیه بوده که بعدا" به اسپاهان تغییر یافت .

اسپاهان به معنى مردم سپاهى است و چون مردم این منطقه جنگاور و آماده رزم بوده اند به این نام خوانده شده است .

آیا میدانستی که به احتمال زیاد پرنده های اولیه چهار بال داشته اند و در طول زمان تکامل یافته و اسکلتهایشان سبکتر شد و بعدا" به پرندگانی دو باله تبدیل شدند که امروزه آنها را می بینیم.

آیا میدانستی که قلب انسان در طول عمر متوسط انسان بطور تقریبی دویست و پنجاه میلیون لیتر خون را در بدن جابجا میکند.


دوشنبه 87 اردیبهشت 2 , ساعت 11:37 عصر
دانستنیهای علمی

آیا میدانستی که دود سیگار موجود در محیط بیشتر از مصرف مواد قندی در پوسیدگی دندانهای کودکان نقش دارد

آیا میدانستی که پروانه ها، چشم های مرکب دارند که تعداد آنها گاهی به هجده هزار می رسد

آیا میدانستی که بی رحم ترین حشره دنیا حشره دعا خوان ماده است

هنگامی که حشره ماده از همسرش باردار می شود، به آن نیش می زند و همسر نیمه جان پس از جفتگیری غذای لذیذی برای حشره ماده می شود

آیا میدانستی که ما حتی در روزهای ابری هم در معرض اشعه بنفش خورشید می باشیم ، بین هفتاد تا هشتاد درصد از این نور میتواند به راحتی از ابرها ردّ شوند

آیا میدانستی که یک نوع پشه وجود دارد که در ثاتیه هزار بار بال میزند


یکشنبه 87 فروردین 18 , ساعت 12:53 صبح

حدیث هفته:

در دوره زندگی تن خود را سلامت نگه دار      (امام حسین (ع))لیست کل یادداشت های این وبلاگ